FATIMA actueler dan ooit.

BRON

HET ZONNEWONDER - FATIMA 100 Jaar geleden.


De drie verschijningen van de Engel 
van Portugal in 1916

angelfatima


Eerste verschijning

Lucia vertelt: “Wat betreft het tijdstip, denk ik, dat het gebeurde in de maanden van april tot oktober 1916. Ik kan de datums niet met zekerheid en precies aangeven, omdat ik toen de jaren nog niet kon tellen, en ook niet de maanden, ja zelfs niet de dagen van de week.Mij dunkt nochtans, dat het moet geweest zijn in de lente van 1916, toen de Engel ons de eerste keer verscheen op de Cabeço. Het was tegen die tijd, dat Francisco en Jacinta van hun ouders verlof hadden gevraagd en gekregen, om hun kudde te hoeden. Wij besloten alsdan onze kudden te weiden op het eigendom van hun ouders en de mijne, om in de Sierra de andere herders niet te ontmoeten. Op zekere dag begaven wij ons met onze schapen naar een eigendom van mijn ouders, dat aan de voet van de genoemde berg, aan de oostkant gelegen is. Dat eigendom heet Chousa Velha. Tegen het midden van de voormiddag begon een motregen te vallen, iets meer dan dauw. Wij beklommen de berg, gevolgd door onze schapen, op zoek naar een rots die tot schuilplaats kon dienen. Toen was het, dat wij de eerste keer in deze gezegende spelonk binnentraden. Ze ligt midden van een olijfgaard die aan mijn peter Anastacio toebehoort. Vandaar ziet men het kleine dorpje waar ik ter wereld kwam, het ouderlijk huis, de plaatsen Casa Velha en Lira da Pedra. De olijvengaard – eigendom van verschillende mensen – strekt zich zover uit, dat hij één geheel vormt met deze kleine plaatsjes. Daar brachten wij de hele dag door, ofschoon de regen had opgehouden en de zon weer tevoorschijn was gekomen. Wij eten en bidden het rozenhoedje. Daarna beginnen wij bikkelen te spelen.

Wij hebben enige ogenblikken gespeeld, als plotseling een hevige wind de bomen schudt. We kijken om te zien wat er gaande is, want het is mooi weer. En zie, wij beginnen boven de bomen, die zich naar de oostkant uitstrekken, een licht te zien, witter dan sneeuw, dat de vorm heeft van een jongeman, schitterender dan een kristal doorstraald van het licht der zon. Naarmate hij naderbij kwam, konden wij beter zijn gelaatstrekken zien. Wij waren verrast en half buiten onszelf en zeiden geen woord.

Bij ons gekomen sprak hij: “Vrees niet, ik ben de Engel van vrede. Bidt met mij.” En neerknielend boog hij het hoofd tot aan de grond. Meegesleept door een bovennatuurlijke drang, deden wij zoals hij en herhaalden de woorden die wij hem hoorden uitspreken:

“Mijn God, ik geloof u, ik aanbid u, en ik bemin u. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden en U niet beminnen.”

Vervolg:

uit het Portugees vertaald in het Nederlands
                                         bestaat in PDF, 250 pagina'sPaus Johannes-Paulus II dankt zijn redding aan Onze Lieve Vrouw van Fatima.
De door God uitverkoren kinderen, om zo'n verantwoordelijkheid te dragen. 
God kiest de kleinen en de nederigen.Lucia, Francesco, Jacintha, 1917


In het jaar 2000 werd de profetische visie van de kinderen van Fatima, het zgn. Derde Geheim van Fatima, bekend gemaakt. De visie betrof een aanslag op de Heilige Vader. Kardinaal Sodano verwees hierbij naar de aanslag op het leven Paus Johannes-Paulus II op 13 mei 1981. Kardinaal Ratzinger maakte het echter duidelijk dat de Kerk deze interpretatie niet aan de gelovigen oplegde, maar het enkel aanbood als een commentaar. In 2011 herhaalde hij, maar ditmaal als paus, dat het Derde Geheim van Fatima en de op het verleden (de aanslag op paus Johannes Paulus II) gerichte interpretatie die daarvan in 2000 onder zijn leiding (als Kardinaal Ratzinger) gegeven was, niet noodzakelijk volledig was.

Integendeel, veel wijst erop dat de moordaanslag in het begin van de jaren 80 niet van toepassing is op het Derde Geheim van Fatima. Indien men de officiële tekst leest, kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat het om een andere moordaanslag gaat. Er zijn immers teveel elementen die niet overeenstemmen met de moordaanslag van Mehmet Ali Ağca in 1981: Een verwoeste stad vol lijken; niet één maar meerdere soldaten; de effectieve dood van zowel de paus als een menigte gelovigen en clerici; etc.

Als referentie geven wij hier het gedeelte van de officiële tekst dat verwijst naar de moordaanslag: “En wij zagen in een buitengewoon licht dat God is: iets wat er uitziet als mensen in een spiegel, wanneer zij daar langs lopen – een Bisschop in het Wit gekleed (wij hadden het voorgevoel dat het de Heilige Vader was). Verschillende andere Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters beklommen een steile berg, waar zich op de top een groot kruis bevond uit ruwe stammen als van kurkeiken met schors. Alvorens daar aan te komen, ging de Heilige Vader door een grote stad die voor de helft verwoest was. Half bevend, met wankele tred, door pijn en verdriet neergeslagen, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Boven op de berg aangekomen knielde hij neer aan de voet van het grote kruis. Daar werd hij door een groep soldaten, die met vuurwapens en met pijlen op hem schoten, gedood. Precies zo stierven één na één de Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters, en verschillende leken, mannen en vrouwen van uiteenlopende standen en posities. Onder de beide armen van het kruis stonden twee Engelen, ieder met een kristallen schenkkan in de hand. Daarin verzamelden zij het bloed van de Martelaren en daarmee besprenkelden zij de zielen die naderden tot God.”


Vervolg: 

In het jaar 2000 maakte Paus Johannes-Paulus II bekend dat het Derde Geheim van Fatima de aanslag op de Heilige Vader voorspelde. Alle Fatima-experts zijn het er echter over eens: Het Derde Geheim werd niet volledig vrijgegeven. 

Volgens de deskundigen is de aanslag op de paus slechts een onderdeel van het Derde Geheim. Zij menen dat het Derde Geheim ook over de crisis in de Kerk handelt. Waar baseren zij zich op? Er zijn vele aanwijzingen. Wij geven hier slechts enkele.

- De eerste aanwijzing dat de tekst die vrijgegeven werd door Rome niet de volledige tekst is, heeft te maken met Zuster Lucia. Zij schreef de eerste zin van het Derde Geheim in haar memoires (Okt. – Dec. 1941): “In Portugal zal het dogma van het Geloof altijd bewaard blijven etc.” Welnu, die zin komt niet voor in de tekst die in het jaar 2000 door Rome vrijgegeven werd. Bovendien geeft de zin onrechtstreeks aan dat er andere plaatsen in de wereld zullen zijn, waar het geloof niet bewaard zal worden.
- Een tweede aanwijzing over de inhoud van het geheim vinden we terug in een interview met Kardinaal Ratzinger in november 1984. Als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer had hij het Derde Geheim gelezen. Het Geheim, volgens de Kardinaal, betrof “een radicaal verzoek voor bekering, de absolute ernst van geschiedenis, de gevaren die het Geloof en het leven van een christen bedreigen, en dus de gehele wereld. En ook het belang van de eindtijd.” 

De Kardinaal vervolgde met een uitleg die zei : “De zaken in het Derde Geheim stemmen overeen met wat aangekondigd werd in de Heilige Schrift en worden bevestigd door vele andere Mariale verschijningen.”

- Jaren later verklaarde Kardinaal Ratzinger dat de verschijningen van de Heilige Maagd in Akita identiek leken aan die van Fatima. De boodschappen van Akita spraken niet over een doodsaanslag tegen de paus, maar een geloofsstrijd binnen de Kerk en een kastijding van de wereld.

- Een andere aanwijzing dat het Geheim niet louter gaat over de aanslag tegen de Heilige Vader, is het feit dat Zuster Lucia in een interview over het Derde Geheim verklaarde: “Het is in het Evangelie en in het Boek van de Openbaring, lees ze!” De ondervrager gaf dan aan dat zij hem in het bijzonder verwees naar de hoofdstukken VIII tot en met XIII van de Apocalyps.

En opdat niemand mene dat het hier om wilde speculatie of een samenzweringstheorie gaat, citeren we graag de mening van Moeder Angelica, stichteres van het katholieke wereldnetwerk EWTN, tijdens een live uitzending van haar omroep op 16 mei 2001: “Wat het Geheim betreft, wel, laat me je zeggen dat ik één van die personen ben die meent dat we niet de volledige zaak gekregen hebben. Ziezo, ik heb het je gezegd. Je hebt het recht op je eigen mening, nietwaar, Heilige Vader? Welnu, dát is mijn eigen mening.”

Bron: Defensio Fidei - Apologetica Website voor de Verdediging van het Katholieke Geloof


Met andere woorden, een deel van het derde geheim is nog steeds niet bekend gemaakt, evenals de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria, door de Paus te samen met AL de bisschoppen van de Katholieke Kerk - RiaGeen opmerkingen: