Pédro Regis - Brasil.2017

Boodschap nr. 4493 van 3 juli 2017

Lieve kinderen, Heb moed. Het pad naar heiligheid is vol obstakels, maar je bent niet alleen. Mijn Zoon Jezus loopt met je mee. Vertrouw op Hem, die ziet wat verborgen is en kent je bij naam.

U staat voor een toekomst van grote geestelijke verwarring. Blijf in de waarheid van Mijn Jezus en de ware leergezag van Zijn Kerk. Keer niet terug.

Draag in uw handen de Heilige Rozenkrans en de Heilige Schrift en in uw hart de liefde voor de waarheid. Verwijder je niet van het gebed. Alleen de kracht van het gebed zal je ondersteunen. Verzorg je geestelijk leven. Alles in dit leven gaat voorbij, maar alleen de genade van God is eeuwig.

Wees vervuld van de liefde van de Heer en alles zal goed gaan voor u. Wees sterk in de verdediging van de waarheid. Vergeet dit niet, als je zwijgt versterk je de vijanden van God.


Dit is de boodschap die ik u vandaag geef in de naam van de Heilige Drievuldigheid. Dank u om hier opnieuw samen met u te zijn. Ik zegen u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees in vrede.
4,365 – Message of Our Lady Queen of Peace, transmitted in 9/24/2016


Dear children, God is in control of everything. Have trust, faith and hope. I am your Mother and I will always be at your side, even though you do not see me. Give the best of yourselves to the mission which has been entrusted to you. What you have to do, do not put off until tomorrow. I know your needs and I will be always near to you. Take your supplications to my Jesus. Rejoice, for your names are already written on my Immaculate Heart. Courage. My Jesus loves you and awaits you with open arms. Seek Him in the Eucharist always. Your victory is in Him. When everything seems lost, humanity will find true peace. Men will see the Powerful Hand of God in action and everyone will behold a New Heaven and a New Earth. Go forward without fear. This is the message which I transmit you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to reunite you here once again. I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Stay in Peace.


Boodschappen van de Koningin van de vrede 
aan Pedro Regis (Brazilië)http://www.pedroregis.com/en-us

ALLE  berichten in het EngelsDe pagina is zeer overzichtelijk per jaar,  uitgebreid met foto's en video'sDe eerste verschijningen van Onze Lieve Vouw aan Pedro Regis begonnen in 1987 en gaan nog steeds verder. Ook hier in Bahia, Brazilië stelde MARIA zich voor als de Koningin van de vrede. Op dat ogenblik was Pedro een jonge man, die voor leraar studeerde.

HOE HET BEGON


Als iemand onder de lezers tijd en moed heeft om de teksten naar het Nederlands te vertalen, zou dat een grote hulp zijn. Niet iedereen verstaat Engels. Bovendien zijn de oorspronkelijke teksten in het Portugees. Voor wie zich geroepen voelt mag dat melden aan maria.myriam@outlook.com  Bij voorbaat veel dank.

BOODSCHAP 458

Op 11.2.1991 gebeurde iets merkwaardigs. MARIA gaf een buitengewoon lange boodschap aan Pedro, die hij zorgvuldig moest noteren en aan de wereld bekend maken. 


2016


4,302 – Message of Our Lady Queen of Peace, transmitted in 5/7/2016


Dear children, if you do not feel able to do great works: begin with small works, but carried out in faith and with great love. Do everything for love of the Lord. Your reward is not in this life but in your future life with the Lord. He has in store for you that which human eyes have never seen. Give me your hand and I will lead you to the One Who is your only true Savior. Do not be afraid. When all seems lost, the Lord will act on behalf of His elect. There will be great joy in the hearts of men and women of faith, and all will live joyfully. Courage. I am your Mother and I love you. Go forward on the path I have shown you. This is the message which I transmit you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to reunite you here once again. I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Stay in Peace.

Lieve kinderen, als je niet in staat bent grote dingen te doen, doen dan kleine dingen, gedragen door geloof en veel liefde. Doe alles ter ere van God. Uw beloning is niet in dit leven, maar in uw toekomstig leven bij de Heer. Hij heeft voor u in petto wat nooit eerder mensenogen hebben aanschouwd. Geef me je hand en ik zal je leiden naar Deze die jouw enige, ware Redder is. Wees niet bang. Als alles verloren lijkt zal de Heer handelen voor zijn uitverkorenen. Er zal grote vreugde zijn in de harten van mannen en vrouwen die geloven en allen zullen in vreugde leven. Moed. Ik ben uw Moeder en ik bemin je. Ga verder op de weg die ik u getoond heb.  Dit is de boodschap die ik u heden zend in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid. Dank u omdat U mij  toestaat hier opnieuw met U samen te zijn. Ik zegen u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees in vrede.

4,297 – Message of Our Lady Queen of Peace, em Lago Sul – Brasilia/DF,  4/25/2016

Dear children, you are the Lord’s and He is the only One you should follow and serve. Show everyone, by your example and your words, that you are the Lord’s and that the things of the world are not for you. I love you as you are and I came from Heaven to call you to conversion. Do not stand about with your arms crossed. Give the best of yourselves to the mission which the Lord has entrusted to you. If you should happen to fall, seek strength in the Words of my Jesus and in the Eucharist. Humanity is ill and needs to be healed. Repent, for repentance is the first step to be taken on the road to conversion. My Jesus awaits you with open arms. Trust in Him who sees what is hidden and who knows you by name. Courage. You still have ahead of you long years of hard trials, but the Final Victor will be the Lord. One day your nation will again truly become the Land of the Holy Cross. Do not be discouraged. I will be with you. This is the message which I transmit you today in the name of the Most Holy Trinity. Thank you for allowing me to reunite you here once again. I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Stay in Peace.

Lieve kinderen, jullie zijn van de Heer en Hij is de enige die je moet volgen en dienen. Toon aan eenieder door uw voorbeeld en uw woorden dat je van de Heer bent en dat de dingen van de wereld niet voor u zijn. Ik bemin je en kom uit de Hemel om je op te roepen tot bekering. Sta niet met gekruiste armen. Geef het beste van jezelf in de opdracht die de Heer jou heeft toevertrouwd. Als het zou gebeuren dat je valt zoek dan kracht in de Woorden van mijn Jezus en in de Eucharistie. De mensheid is ziek en moet geheeld worden. Ga biechten, dit is de eerste stap op de weg van de bekering. Mijn Jezus wacht op u met open armen. Vertrouw op Hem, die het verborgene ziet en die je bij naam kent. Heb moed. Jullie hebben nog vele en lange jaren te gaan van zware beproevingen, maar het Eindzegen is bij de Heer. Uw land zal werkelijk het land van het Kruis worden. Wees niet ontmoedigd. Ik zal bij U zijn.  Dit is de boodschap die ik u heden zend in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid. Dank u omdat U mij  toestaat hier opnieuw met U samen te zijn. Ik zegen u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees in vrede.
4296 - Boodschap van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede,  23/04/2016


Lieve kinderen, hou van de waarheid en verdedig haar. Sta niet toe dat de dingen van de wereld u scheiden van het pad dat ik u heb laten zien. U bent belangrijk voor de vervulling van mijn plannen. Sta niet toe dat de duivel u de vrede ontneemt.  U leeft in een tijd van grote geestelijke verwarring. Moed. De overwinning van de Heer zal ook uw overwinning zijn. Zoek sterkte in stil gebed, in het Evangelie en in de Eucharistie. Ik ben uw Moeder en ik hou van u. Ik ken ieder van u bij naam en ik wil u helpen. Ik lijd omwille van wat u te wachten staat. Bidt. Bidt. Bidt. 

Wat Ik voorspelde in het verleden zal plaatsvinden. De kerk van mijn Jezus zal een zwaar kruis te dragen hebben en veel van de gelovigen zullen wenen en weeklagen. Ga voorwaarts met vertrouwen Wie bij de Heer blijft zal nooit een nederlaag ervaren. Dit is de boodschap die ik u heden zend in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid. Dank u omdat U mij  toestaat hier weer met U samen te zijn. Ik zegen u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees in vrede.Geen opmerkingen: