woensdag 25 juli 2012

Een dag aan zee...


Blauw, blauwer, blauwst?


De eerste echte mooie zomerdag.
ria

maandag 23 juli 2012

Dringende oproep


Ontvangen oproep van Pater Daniël Maes betreffende Syrië

Goede Vrienden,

Ditmaal wil ik een initiatief nemen als christen en als katholiek priester
en bijzonder beroep doen op alle christenen, zonder evenwel anderen uit te sluiten.
Ik neem mijn toevlucht tot een christelijk en katholiek gebruik:
van dinsdagmiddag 24 juli tot 's avonds een doorlopende stille aanbidding in de abdijkerk.
Iedereen op ieder ogenblik welkom. Ziehier de verdere uitleg.
Verspreid dit onder vrienden en kennissen die hieraan willen meewerken.
Men kan ook thuis mee bidden.

VOOR DE VREDE IN SYRIE
RED HET SYRISCHE VOLK - RED DE CHRISTENEN

Dinsdag 24 juli 2012 Feestdag van de hl. Charbel Maklouf
Doorlopende aanbidding met uitstelling van het
Allerheiligste Sacrament in de abdijkerk na de Hoogmis (11.30 u) tot aan de
vespers (van 18.00 u): Abdijlaan 16,  B-2400 MOL-POSTEL
Ieder uur wordt vanuit het Woord Gods een korte bezinning voorzien met voorbeden.
Ieder die wil kan een brandend kaarsje aan de voet van het altaar plaatsen voor een eigen intentie.

***

Syrië dreigt nu, als zoveelste land, in een algehele chaos te worden gestort.
Het land is reeds voor een deel ontwricht , verlamd en verwoest.
In alle geledingen van de bevolking zijn er reeds vele onschuldige slachtoffers
gevallen. Steeds meer worden nu de christenen doelbewust getroffen.
In heel het Midden-Oosten zijn de christenen vervolgd, verjaagd of vermoord,
Mede dank zij de onverschilligheid en het schuldig zwijgen van het “christelijk westen”.

Nu wordt de christenheid in het hart getroffen. Syrië is de bakermat van het christelijk geloof.
In Damascus vond Paulus zijn ommekeer. Vanuit Antiochië werd het evangelie van Jezus aan
de volkeren verkondigd.
Daarom was de orthodoxe patriarch van Moscou, Cyrillus  op een van de massamanifestaties
in Damascus, tegen de buitenlandse inmenging, aanwezig en zei bij zijn bezoek aan de president:
Ik ben hier uit solidariteit met Syrië, want van hieruit hebben wij het evangelie van Jezus gekregen. Wanneer de christenen (en de bevolking) in Syrië getroffen worden is het alsof wortels
worden afgesneden. En als de wortels dood zijn zal gans de boom sterven.

In deze diepste nood keren we ons in een lofzang én een smeekbede tot God.
Heilige Vader, geprezen zijt Gij om het prachtige land van Syrië en zijn bevolking.
Gij die de Schepper zijt van alle leven,  laat uw Zon schijnen over het Syrische volk,
dat tot heden voor gans de Arabische wereld een voorbeeld was van vrijheid, verdraagzaamheid
en goedheid onder elkaar.
Versterk de grootmoedigheid van dit volk, dat tot heden geweigerd heeft in een burgeroorlog elkaar te bestrijden, ondanks de toenemende aanvallen van buiten af.
Bescherm dit volk met uw liefde en barmhartigheid. Help het om uw weg van vrede te gaan.

Heer Jezus, geprezen zijt Gij die de Heer zijt van tijd en eeuwigheid.
Gij blijft ook de Heer van dit land, dat nu in oorlog verkeert.
Gij zijt Mens geworden om ons leven te delen.
Gij zijt gestorven op het kruis om al onze zonden en al het kwaad uit te wissen.
Neem de zonden van verdeeldheid en haat weg.
“Waarom tieren de volken en zinnen de naties op ijdele plannen?
De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de
Heer en zijn Gezalfde” (Hand. 4, 25-26).
Bedwing de heersers van deze wereld. Buig iedere drang naar macht en overheersing
om tot een verlangen naar verzoening en broederlijk samenleven in uw Naam.

Heilige Geest, Gij zijt de echte bron van leven en  liefde, Gij zijt het goddelijk vuur in deze wereld,
in ieder mens en in onszelf. Stort uw liefde uit in ons hart en open onze ogen om uw Vrede in Syrië
te helpen vestigen met alle mensen van goede wil. 

Leid de religieuze en burgerlijke overheid op de weg van verzoening.
Verijdel de oorlogsplannen van de machthebbers van deze wereld.
Aanvaard het offer van allen die reeds als slachtoffer in deze waanzinnige oorlog gevallen zijn. 
Bescherm uw volk en laat het als nieuw volk herboren worden opdat Uw Rijk kome.


Pater Daniël Maes
Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

Verantwoordelijk voor de katholieke priesteropleiding aldaar en voor de mannelijke tak van dit klooster
vrijdag 20 juli 2012

De rekruut."Ik meld me aan," zei de soldaat,
De sergeant fronste zijn wenkbrauwen,
"aanmelden, aanmelden," mompelde hij,
"je bent al lang aangemeld
ben je dat soms vergeten?"

"Neen," zei de soldaat, "vandaag
meld ik me aan met een boodschap."
"Een boodschap, een boodschap,"
herkauwde de sergeant. Een officier, die met
grote passen voorbijliep, hield bruusk halte.

"Wat moet dat hier," snauwde hij.
De sergeant salueerde en wees naar de soldaat
hij zei, "mijn commandant,deze rekruut
heeft een boodschap." "Zo, zo,"
repliceerde de officier,"een boodschap,"
"zeker een flauwe grap!"

De rekruut sloeg zijn hakken tegen elkaar
en salueerde eveneens. "mijn commandant
vanaf vandaag wil ik niet meer vechten."
"WAT" brulden de sergeant en de commandant
als uit één mond: "Niet meer vechten!"

"En waarom heb je dan voor dit vak gekozen",
siste de commandant.
"En waarom blonk je uit tijdens de training,"
vroeg de sergeant en zijn stem sloeg over
van opwinding.

"En waarom..." en het gelaat van de sergeant
liep rood aan, van pure ergernis.
De commandant echter zag wit van woede;
wat veel gevaarlijker is.

"Weet jij wel "manneke" ja, hij zei "manneke"
met een duidelijke minachting in zijn stem.
"weet jij wel, wat jouw opleiding
aan de staat heeft gekost?"
"De staat, dat is de belastingbetaler
voor wiens veiligheid jij weigert te vechten."

De rekruut keek naar de tippen van zijn
netjes geblonken bottines en hij aarzelde:
" Mijn commandant, in de voorbije maanden
heb ik veel geleerd en veel gezien,
maar één ding is mij duidelijk geworden;
ik ben niet geboren om mensen te doden."

Het grote woord was eruit:
" niet geboren om mensen te doden, zelfs
al worden die mensen vijanden genoemd."
De rekruut salueerde een laatste keer.

Het was alsof een ton oorlogsmaterieel
van zijn schouders was gegleden.
Zijn gelaat was jong, open en fris,
als van een held!

ria - 20.02.09

woensdag 4 juli 2012

Eén boeket, vele schoonheden

Vers geplukt:

Spijtig dat ik de geur niet kan meesturen.

lieve groeten,
ria