De Barmhartige Liefde.
UIT DE BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE: 
26/3/1977

Jezus: 

Ik ben Mens geworden in Haar Maagdelijke schoot om u beter te vinden; 
om u, en al Mijn kinderen op aarde, meer nabij te zijn. 

Door Haar “Fiat” heeft Ze Mij aan de wereld gegeven…zonder voorbehoud. 

Vanuit dit Liefdestabernakel ben Ik in alle tabernakels van de wereld binnengekomen.
Uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen:

Jezus: 

Eer Mijn Moeder, eer Haar die u eert met Haar liefde. Eén enkele gids: Mijn Moeder, de Onbevlekt Ontvangenis: de allerhoogste waardigheid door God geschonken. Een klein schepsel dat van alle eeuwigheid in de Geest van de Vader en de Zoon werd gevormd, waardoor Zij van de erfzonde gevrijwaard bleef.

Marguerite:

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. Wie Maria eert zal Haar zoeken, Haar vinden en zal ook - het eeuwig leven vinden.

Jezus:

Denk er goed aan dat ge in Maria de H. Drievuldigheid ontmoet waarvan Zij de Moeder, de Bruid en de Dochter is. Vaak zoekt ge Mij... elders; kom vaker in Haar, daar ben Ik, daar verblijf Ik! Bemin, eerbiedig en eer Haar die Mij aan u schonk en die U het ware leven schonk.


Boodschap van Jezus op 22 Mei 1967

“Laat hen (kleine zielen) vol vurige ijver zijn jegens mijn Heilige Moeder en haar in ieder opzicht eer betuigen. Zij is de Bron van de kleine zielen. In haar straalt de Goddelijke Liefde. Zij is het kanaal van Mijn gaven. Allen zullen haar moeten erkennen als Moeder en Raadgeefster. Door haar toedoen ontvang Ik hun gebeden en zal ik hen verhoren met het oog op hun hoogste goed. Ze zullen zich bovendien ertoe verbinden dagelijks met hart en ziel het rozenhoedje te bidden VOOR DE WERELDVREDE EN DE VREDE VAN ELKE ZIEL IN HET BIJZONDER”.


Boodschap van Maria de dag erna op 23 mei 1967

“Ik zal het Rijk van mijn Zoon vestigen over de hele aarde. Ik zal de volkeren redden. Ik zal de zondaars bekeren. Wees overtuigd van mijn moederlijke tederheid voor u en voor alle kleine zielen”.

TOEWIJDING aan MARIA

Lieve Maagd Maria, Moeder van de Heer en Moeder van de Kerk,
laat Vader, Zoon en Heilige Geest en heel het Hemels Hof getuige zijn
van deze woorden die ik tot U richt:
“Zie hier Uw kind!
Wees Gij mijn Moeder en mijn Koningin.”

Met heel mijn wezen en al wat ik vermag, vertrouw ik mij toe aan U.
Heel mijn bestaan en al wat ik mijn eigen noem, draag ik U op.
Neem Uw bezit, opdat het in Uw handen dienstbaar worden mag tot
meerdere eer en glorie van God.

Van nu af wil ik voor U, door U, met U, in U zijn en blijven, in al mijn
doen en laten en in mijn streven naar de trekken waarmee Uw goddelijk
Moederschap Jezus, Uw beminde Zoon, verheerlijkt heeft.

Lieve Koningin die met de macht van duizend legers werd bekleed,
ik wil mij graag onder Uw vaandel scharen.
Laat mij behoren tot de kleine zielen en U dienen in het Legioen.
lk ben U toegewijd en zal in woord en levenswandel naar best
vermogen ijveren voor het Rijk waarin ook Gij regeert.

lk weet dat deze opdracht mij tot volgzaamheid verplicht.
lk ken de weg die bij dit kindschap past.
ln nederigheid en met vertrouwen volg ik de mariale weg die door
een kleine ziel, Theresia van Lisieux, werd voorgegaan.
Dit is de weg die naar de oneindige Liefde leidt en naar de goedheid
van de Vader, die zich barmhartig over onze zwakheid en ellende buigt.
UIT DE BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN:

JEZUS:

Ten tijde van mijn openbaar leven sprak ik de menigten toe
en zij luisterden naar Mij met grote vurigheid.
Urenlang namen zij mijn onderricht gretig in zich op.

Ook vandaag nog spreek Ik.
Want gij hebt het allen nodig hernieuwd te worden.
Om u te zeggen en te herhalen dat Ik u liefheb,
heb Ik een kleine ziel uitverkoren
die zo mijn woordvoerder wordt bij u.

Wat Mij betreft, 
Ik zal op het einde der tijden terugkomen
om recht te spreken.

Waarom toch zijn sommigen onder u verwonderd 
over mijn woorden die Geest en Leven zijn?
Het zijn steeds dezelfde.

Zijt gij zodanig veranderd
dat gij mij helemaal niet meer herkent?
Het zijn evangeliebladzijden.

Boodschap 24 april 1969


..................................................Jezus zegt ons:

" Uw God is aan het sterven in de verdorven zielen.
Hij verrijst en schittert in de zuivere harten ! " 26/09/1971

" Als ge Mij bemint zult ge leven.

Wat telt in een leven, is, dat men bemint met vertrouwen en overgave.
De zielen worden gewonnen met liefde, zachtmoedigheid en begrip.
Als ge anderen liefde betoont zult ge altijd een deel daarvan terugkrijgen, 
want liefde verwekt liefde.
Wie zich bemind gevoelt is de bekering nabij.

Dit zeg Ik u: 

Ge zult nooit genoeg liefde schenken aan de mensen rondom u !
Elke ziel heeft recht op uw bezorgdheid.
De Bron spruit doorheen uw hart.
Ze is onuitputtelijk ! " 22/10/1971Boodschap van 08 februari 1977

Marguerite 
Mijn God, ik zou zo gelukkig zijn, als alle zielen in U de God ontdekken voor wie men niet bang hoeft te zijn maar die men veeleer met eerbied en vurigheid moet benaderen, omdat Hij de God van Liefde en Barmhartigheid is.

Jezus

Word u bewust van mijn aanwezigheid. Dat volstaat voor de onderrichtingen van de Liefde die Zich aan uw hart wegschenkt.

Marguerite
Waarom, Heer, stelt met twee kleine zielen tegenover elkaar, waarvan de ene in de hemel is, terwijl de andere er slechts naar streeft U op aarde te doen beminnen? Ik wil niet trachten te begrijpen, maar die tegenstellingen doen pijn!

Jezus

Mijn kind, elk heeft bij zijn doortocht op deze wereld zijn eigen welbepaalde zending gekregen. Al verandert het aanschijn van de Liefde niet, de mensen verschillen in de vervulling van de opdracht die hun wordt toevertrouwd.

Tussen Theresia en u ligt er een wereld, die de mensen niet kunnen betreden; alleen de Liefde is daartoe in staat. 
Theresia bezit de eeuwige heerlijkheid. Zij heeft datgene vervuld waarvoor ze gekomen was. Zoals zij, hebt gij "ja" geantwoord op de Liefdewil die in uw hart werd uitgesproken. Zij heeft verlangd Mij veel kleine zielen te geven.
Gij hebt haar verlangen verwezenlijkt in een tijd waarin het bovennatuurlijke een schamel figuur slaat.

Gij kunt niet vergeleken worden met Theresia, evenmin als Theresia met Marguerite. Gij zijt twee polen, verbonden door de vaste as van de Liefde! Twee zendingen die gelijkenis vertonen met elkaar door de Liefde die ze bezield heeft, maar die verschillend door de personen en het milieu waarin zij zijn ontstaan.
Voorwaar, Ik zeg het u nogmaals: er is geen vergelijking mogelijk tussen degenen die Ik uitkoos, maar wel eenheid van Liefde door de band die hen verenigt.

Ik heb aan de wereld Theresia gegeven, in haar tijd!  Ik geef Marguerite, eveneens in haar tijd! ...

Zij die voorafgingen spreken ten beste voor hen die blijven. De mensen botsen op tegen elkaar en tegen hen, omdat er geen helderheid is in hun hart. Zij trachten de harmonie van een goddelijke relatie te verbreken.Theresia ging voorbij; Marguerite zal voorbijgaan; er zullen anderen komen die op hetzelfde onbegrip zullen stoten. Tot het einde der tijden zullen er altijd wolven klaar staan om de lammertjes te verslinden die blaten om voedsel dat hun geweigerd wordt. Deze ellendige wereld wordt door blinden geleid. Ik stel op de proef en Ik waak!
Onthoud dit goed, kind, uw roeping is niet dezelfde van Theresia, hoewel ze er gelijkenis mee vertoont, door de weg die er naartoe leidt.

Richt uw inspanningen vandaag op zachtmoedigheid en ootmoed.

De spirituele beweging van het Legioen Kleine Zielen werd op 21 november 1983 door Monseigneur. G. M. Van Zuylen, de toenmalige bisschop van Luik officieel erkend als een "private vereniging van gelovigen". Deze erkenning werd door zijn opvolger, Monseigneur Albert Houssiau, op 05 maart 1993 hernieuwd. Monseigneur Albert Houssiau schreef op 03 juli 1997 ook het voorwoord voor de "Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen", deel 4.

Brief van de bisschop Delville van Luik, 26.1.2014

Dierbare Kleine Zielen,

U zijt in heel de wereld aanwezig! U bidt tot Jezus en U beleeft het evangelie met de hulp van de Boodschap van de Barmhartige Liefde die U vindt in het dagboek van Marguerite! U getuigt van uw geloof en U bewerkt bekeringen in een wereld die dit zo hard nodig heeft! U beleeft de vreugde van het geloof, zoals onze Heilige Vader, Paus Franciscus, vraagt in zijn apostolische exhortatie Evangelii gaudium.

Ik wil U heel graag aanmoedigen en bemoedigen in het beleven van het geloof en in uw engagement. Om het Legioen van de Kleine Zielen te consolideren heb ik aanvaard dat P. Yves-Marie Legrain, omwille van gezondheidsredenen, zijn ontslag heeft gevraagd als internationale proost van het Legioen Kleine Zielen. Ik dank hem uit de grond van mijn hart voor alles wat hij voor U gedurende 23 jaar gedaan heeft. Als steun en geestelijke raadsman van Marguerite, als opvolger van drie andere geestelijke begeleiders die haar hebben begeleid, is hij in zekere mate medestichter van de Kleine Zielen. 

Met hart en ziel en met de inzet van al zijn krachten heeft hij zich ten dienste gesteld van deze “beweging”. Hij heeft gewetens wakker geschud, retraites en recollecties gegeven en heel wat artikels geschreven voor het driemaandelijks tijdschrift van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart. Iedereen in het Legioen, zonder onderscheid, lag hem nauw aan het hart. Hij was en hij blijft “de ziel” van de Kleine Zielen!

Het verheugt mij zeer dat ik als opvolger van P. Yves-Marie, als internationale proost van het Legioen Kleine Zielen kan benoemen: Pater Marcel Blanchet, priester van het bisdom Coutances . Enkele jaren geleden is hij in ons bisdom Luik opgenomen en aangesteld als rechterhand en helper van Pater Yves-Marie. Dat is hij gebleven tot vandaag. Zijn onwankelbaar vertrouwen in de Kerk en in het Legioen van de Kleine Zielen, zijn spiritualiteit en zijn hartelijkheid verdienen uw waardering en uw steun.

Ik maak van deze gelegenheid ook gebruik om de nationale proosten, en in het bijzonder E.H. Luc Vanstraelen, interdiocesane proost voor het Nederlandstalig gedeelte van België, te bedanken voor hun toewijding en hun volgehouden inzet in dienst van de beweging van de Kleine Zielen. Ik dank ook alle leden van de verschillende “Raden” in het Legioen die vrijwillig en gratis zich inzetten voor het werk van de Heer.

Ik vraag U om voor hen allen te bidden. Ik vraag U om vooral te bidden voor de nieuwe internationale proost die zich volledig ten uwen dienste wil stellen, en voor P. Yves-Marie, vanuit een gevoelen van dankbaarheid en liefdevolle broederlijkheid.

Moge de Heer Jezus de vreugde van het Evangelie aan ieder van U influisteren en de kracht geven om het te beleven; een kracht die iedere Kleine Ziel tekent.
Dat Hij U onvoorwaardelijk trouw laat blijven aan de Kerk, ook al loopt U dan het risico om – zoals pas Franciscus het zei, als “tegenstroom opwaarts te gaan” in deze maatschappij bezien te worden.

Onze stichteres van de Kleine Zielen schreef in haar dagboek op 04 juni 1977: ““Ik wil een dochter van de Kerk zijn …Ik bemin de Kerk met heel mijn ziel en ik ben er met hart en ziel aan verkleefd.”

Mgr. Jean-Pierre Delville – bisschop van Luik.
26 januari 2014

In naam van alle Kleine Zielen ter wereld hebben P. Yves-Marie en P. Marcel aan Mgr. Jean-Pierre Delville beloofd om in volhardende trouw iedere dag speciaal voor hem te bidden, omdat hij de vertegenwoordiger is van Jezus Christus, het Hoofd van het Lichaam, waarvan wij de ledematen zijn.
Marguerite heeft (in een opgenomen conferentie in 1998) gezegd: “De verantwoordelijke bisschop voor het wereldwijde Legioen van de Kleine Zielen is de bisschop van Luik. (…) Wij zijn, door het internationaal Centrum te Chèvremont, dicht bij Luik, verbonden in gehoorzaamheid aan een bisschop die gehoorzaamt aan de Kerk, en tegelijkertijd zijn wij verbonden met de gehoorzaamheid aan Jezus zelf die in en doorheen zijn Boodschap spreekt.”

P. Yves-Marie Legrain     -   P. Marcel Blanchet


Link naar de pagina van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen


De Drie-eenheid door Jezus uitgelegd

Jezus zegt op 2 april 1978 tot Margeurite


“Wilt ge de waarheid? Wel, de mensen zijn dwaas en blind. 
Het valt hun niet moeilijk de stem te verstikken, die in de woestijn van hun ziel spreekt. 
Alleen die stem echter kan de mensheid redden, want ze is Liefde - Barmhartigheid en …..Drie-eenheid.
Ik ben de Barmhartigheid. De Vader heeft de Barmhartigheid voortgebracht en 
Beiden zijn onderworpen aan de Geest die Hen bezielt.

Eenzelfde Geest , eenzelfde Liefde.
Ieder van de Goddelijke Personen is Drievuldig en Eén.

Vaderschap van de Vader.
Zoonschap van de Zoon.
Adem van Geest…. Die hen verenigt!

Drie wezens, drie onderscheiden Personen…. Eén enkele Drie-eenheid.!
...........................................................................
2 juni 2013 - Sacramentsdag.


Ik ben mij nog nooit zo bewust geweest van de Kerkelijke Feesten als dit jaar.Ik dank dit aan de zender KTO, die ik pas sinds een klein jaar ken, maar zeker en vooral aan het werk van de Heilige Geest. 


Er gebeurt zoveel goeds, mooi en nieuw in de wereld en in de Kerk, dat het niet anders kan zijn dan door de hulp van Hierboven, nl. De Heilige Geest, die ons werd beloofd door Jezus zelf. 


Zondag is het Sacramentsdag en wordt over heel de wereld het Heilig Sacrament (Jezus in de geconsacreerde Hostie) vereerd. 

De Paus heeft gevraag om in alle kerken ter wereld één uur aanbidding te doen. 
Prachtig, ik herinner mij uit mijn jeugd de jaalijkse processie door de straten, waarin het H. Sacrament werd meegedragen. 

Lof en eer zij Jezus Christus in Zijn Heilig Sacrament. (een lied uit mijn jeugd). 


  

Vertaling: 
Eeuwige Vader, Almachtige God, ik offer U 
het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid 
van een geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
tot vergeving van onze zonden 
en die van de hele wereld. 

Dit gebed is aangeleerd door Jezus zelf aan de Poolse Heilige, 

Zuster Faustina. Faustina werd in 2000 heilig verklaard, 
door haar landgenoot Paus Johannes-Paulus II. 
Dit gebed bidden om 3 uur in de namiddag is een akte van aanbidding, 
door Jezus gevraagd. Het geeft vele genaden. 

mooie zondag 

ria 


----------------------------------------------------------------------------------------Boodschap van 5 april 1979

Jezus tot Marguerite

Zij hebben mijn erfdeel verkwist. Wat blijft er hun nog over, tenzij de boosaardigheid van de zonde, de angst voor de dag van morgen?
Angst onderdrukt de wijsheid. De vijanden beloeren elkaar: naties tegen naties, ouders tegen kinderen.
De zielen van de kleinen zijn verontwaardigd.

De verantwoordelijkheid stapelt zich op; door niet in te grijpen krijgt het kwaad vrije armslag en groeit voortdurend aan. Heilige plaatsen verstoten Mij om Mij te vervangen door idealen die overeenstemmen met hun manier van leven.
De aarde, deze aarde die Ik met mijn Bloed heb doordrenkt en vruchtbaar gemaakt, erkent Mij niet meer, tenzij in mijn allerkleinsten.

Elke dag wordt mijn Hart gekweld door de lafheid van de enen, door de traagheid van de anderen en door de wreedheid van hen die naar mijn beeld zijn geschapen en die de wapenuitrusting van zich hebben afgeschud, die Ik hun had vervaardigd om hen tegen het kwaad te beschutten.

Het genot is een plaag en een bitterheid…. Buiten henzelf is er niets dat hun nog belang inboezemt. Hun vleselijk omhulsel bevat slechts rotheid; zij zijn een gruwel voor mijn ogen.
Zij, die verantwoordelijk zijn voor het verlies van zoveel zielen zullen zeer zwaar boeten, want thans rilt de schepping aan alle kanten en ze wordt door elkaar geschud door de wilde sprongen van het Beest dat aan het werk is.
Wie zwijgt is schuldig aan majesteitsschennis.

Gebed is meer dan noodzakelijk. Al is zwijgen goud, het kan ook medeplichtigheid aan de verwoesting van de zielen betekenen.
Met het Legioen Kleine Zielen heb ik een kruistocht van liefde uitgezonden over de wereld en haar vijanden. Het blijft nog steeds waar dat iemand die een ander Evangelie predikt, dat er meer op uit is de gewetens te sussen, dan datgene wat Ik heb geleerd, reeds door Mij veroordeeld is.

Van mijn volk eis Ik trouw aan de Overlevering; geen valse uitvluchten, geen vernieuwingen, die slechts dienen om de harmonie te verstoren die tussen al mijn kinderen moet heersen. Ik zie hoe mijn volk leeft en hoe het sterft; en mijn ogen wenden zich liefdevol naar de strijders van het laatste uur.

Bendes duivelen trekken door de straten met de roep “ Non serviam” ( Ik zal niet dienen). Zij die er niet aan meedoen reageren niet tegen de schanddaden, de afschuwelijke misdaden en zoveel andere zaken.

De kinderen zijn geen kinderen meer; vanaf hun prilste jeugd zijn ze besmet door de dwaasheid van deze tijd en door hen waarmee ze in aanraking komen.

Schaar u met vertrouwen achter mijn plaatsbekleder, de opvolger van Petrus. Nooit zal Ik u er een verwijt van maken als ge probeert in eenheid met hem te leven en te denken; want achter hem ben Ik aanwezig en geef onderricht voor de huidige tijden.

Marguerite tot Jezus
Heer, is dit een teken van hoop?

Jezus tot Marguerite
Hoop is een deugd in deze wereld.
Voorwaar, zij staat echter op het punt uit de wereld te verdwijnen.

Marguerite tot Jezus
En het vertrouwen op God?

Jezus tot Marguerite
Het kan veel bereiken.

Marguerite tot Jezus
Zijn de mensen veroordeeld?

Jezus tot Marguerite
Velen zijn het!

Marguerite tot Jezus
Waar is er nog geloof op aarde?

Jezus tot Marguerite
In hem die Mij liefheeft

Marguerite tot Jezus
En de naastenliefde?

Jezus tot Marguerite
Zij is altijd trouw aanwezig waar ze moet zijn!


-----------------------------------------


Uit de Boodschap van de BARMHARTIGE LIEFDE 

aan de Kleine Zielen.


Boodschap van 15 augustus 1978
Jezus tot Marguerite

Zij is mijn Moeder! En als ik niet God was …… 
zou Zij boven Mij verheven zijn.
Maar ik schep er behagen in tegenover Haar te handelen 
als een liefhebbende en onderdanige zoon.

Wat zou Ik kunnen weigeren aan mijn Moeder? 
Ik ben het Al! 
Maar in het Al…. staat het Hart van de Zoon voorop
.
Mijn moeder is mijn Uitverkorene!
Hoe meer ge Haar zult liefhebben, hoe meer ge Haar zult eren; 
en hoe meer Ik u zal liefhebben,
hoe meer Ik u met gunsten zal overladen
.
De Moeder en de Zoon zijn innig verenigd om u te beminnen 
en te beschermen….. 
Maar scheid nooit de Eén van de Ander.Koningin-Moeder…. van de kleinen;
onthoud uit deze titel slechts dit: Macht en Moederschap.

Ik heb u vrijgekocht met mijn Bloed dat voor uw zonden werd vergoten.
Denkt ge er voldoende aan dat dit Bloed ook haar bloed is? 

Het geloof verzet bergen……Liefde kan heel de wereld verzetten!

Tevergeefs hebben velen zich gebogen 
over het mysterie van de Menswording.
Ze hebben er alleen veronderstellingen aan over gehouden.
Een ontsluierd geheim is geen geheim meer.

Maar voorwaar, Ik bevestig u, met het volle gezag van God,
Vader, Zoon en Heilige Geest , 
dat Maria zonder zonde ontvangen is 
en zuiver en maagdelijk is gebleven! 

Daaraan twijfelen zou de straf verdienen die verbonden
is aan de zelfgenoegzaamheid van de hoogmoed!
Beschouw Maria niet als uws gelijke,
maar als Heerseres en Moeder….
verheven boven alle moeders der wereld.
 
Zonder zonde ontvangen: “Onbevlekte Ontvangenis”.
“Maagdelijk in haar goddelijk Moederschap”.

Tot Haar bidden is tot Mij bidden…. Vergeet het niet.
Maar weet ook dat Zij, als het nodig is,
op de achtergrond kan treden
voor haar Zoon.

Zonder mijn Moeder zou ik niet bestaan.

De Jezus die Zij u gegeven heeft is de gave
van een Liefdegod aan
een wereld die wreed en ongelukkig is door de zonde.


1970 en toch actueel - Jezus spreekt tot Marguerite,

klik op link hierboven

---------
Boodschap van 29 oktober 1992

Jezus tot MargueriteKeer terug naar het evangelie, gij allen die deze regels leest.


Reeds liggen vele akkers gereed om zijn zaad te ontvangen. 

Met één gebaar kan ik kleine liefdebloemen laten bloeien. Wilt gij dat? 
Zeg “ja” en dan zult ge de Glorie en de macht van mijn Heilige Naam zien.

Ik zeg het u, als gij het werkelijk wilt, zal Ik van de aarde der mensen, 

van de zonde gereinigd, een Ark des Verbonds maken 
waar het goed is om te leven en te beminnen. 

Maar uw God is steeds onmachtig in zijn Almacht, door uw weigering om 

Mij te erkennen als Meester en Heer en om Mij vrije doortocht 
naar uw harten te verlenen. 
Er zijn weliswaar overal liefde-harten ( geestelijke, caritatieve 
en andere werken ), maar de opening is niet groot genoeg; 
de liefde-geest is vaak beknot door kleinzieligheid 
( jaloersheid en dergelijke ) 
om het voor Mij mogelijk te maken naar binnen te komen 
en in allen mijn Werk te doen.

Ik ben het Hart van de heilige Kerk, 

maar waar zijn de ranken in de gehoorzaamheid aan haar wetten?

Velen van haar leden doen Mij walgen.


Daarom wil Ik de kleinsten met mijn Kracht bekleden om als kleine David 

op te komen tegen de anarchie die de Kerk onderdrukt en Haar belet 
de ware heiligheid door te geven die bij Haar past.

Ik wil haar van het kwaad bevrijden, 

Ik wil haar vervullen met mijn Liefde voor allen.

Ik wil het Verbond der zielen, van alle zielen, van alle rassen.


Moge uw gebed zijn : Kom, Heer Jezus , Kom!


Kom, Maria, goede Moeder van de harten ! Bid voor ons arme zondaars.uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen.


.........................................................................