De Goddelijke Barmhartigheid.Zuster Faustina en de Goddelijke Barmhartigheid, 
Inleiding en haar dagboeken.ZONDAG 12 april, Feest van de Goddelijke Barmhartigheid,
in heel de wereldkerk.

Jezus verzocht Zuster Faustina om deze dag te vieren, eerst in haar klooster, daarna in het hele land (Polen) en vervolgens in heel de wereld. Nadat zuster Faustina zalig verklaard was en het feest reeds in Polen werd gevierd, bereikte het stilaan de wereldkerk. In 2000 bij de heiligverklaring van Zuster Faustina, stelde paus Johannes-Paulus II, de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in. Jezus had gevraagd om dit bijzondere feest te vieren, op de zondag na Pasen. Op vele plaatsen in de wereld gebeurt dit reeds. Wij moeten ons inspannen opdat ook onze bisschoppen en priesters meer aandacht zouden geven aan dit zo belangrijk feest. 
Jezus zei tot Zuster Faustina: "wie niet door de poort van Mijn Barmhartigheid gaat, zal door de poort van Mijn Gerechtigheid moeten gaan."

Ook paus Franciscus heeft deze boodschap heel goed begrepen.
"PAUS KONDIGT 'BUITENGEWOON JUBELJAAR VAN DE BARMHARTIGHEID' AAN." Dit zal plaats vinden, vanaf 8 december 2015 tot 20 november 2016Zaterdag 11 april: Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

Negende dag:

Jezus zegt: "Breng mij vandaag de lauwe zielen en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze zielen verwonden mijn Hart het meest pijnlijk. In de Hof van olijven ondervond mijn ziel de grootste walging door deze zielen. Zij deden mij de klacht slaken: Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.

Voor hen is mijn barmhartigheid de laatste redding."Bidden wij voor de de lauwe zielen en bevelen wij hen aan aan de bijzondere voorspraak van Maria, Toevlucht van de zondaars. Allerwelwillendste Jezus, met uw verlossend lijden omvat U alle zielen.
Berg, in uw oneindige barmhartigheid, alle lauwe en koud geworden zielen in uw gemarteld Hart en verwarm hen met het vuur van Uw goddelijke liefde. Beziel hen met nieuwe ijver om U te dienen en om door uw oneindige verdiensten hun eeuwig heil te verlangen.


Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader

Eeuwige Vader, zie vol erbarmen neer op de lauwe zielen, die het Hart van uw Zoon onmetelijk pijn hebben gedaan. Laat U verzoenen door zijn heilig lijden en sterven, dat Hij op onze altaren in elk heilig Misoffer tegenwoordig stelt. Schenk hun de genade van bekering, zodat zij uw goddelijke Barmhartigheid nu en later in de hemel zalig prijzen. Amen.
Jezus zoals Hij verscheen aan Zuster Faustina,
en Hij haar vroeg om Zijn Beeltenis te schilderen
en over heel de wereld te verspreiden.
ACHTSTE DAG

Jezus vraagt: “ Leid heden de zielen van het vagevuur naar me toe en dompel ze diep in de afgrond van mijn Barmhartigheid, opdat stromen van mijn Bloed hun lijden verzachten. Al deze zielen zijn me dierbaar, terwijl ze de goddelijke gerechtigheid genoegdoening schenken. Gij hebt de mogelijkheid hun lijden te verzachten, terwijl ge in de schatten van de Kerk put door de aflaten en offers van eerherstel….O kon je toch hun kwellingen zien,je zou niet ophouden hun aalmoes van uw gebed te laten toekomen en hun schuld aan mijn Gerechtigheid af te betalen.”

LATEN WE BIDDEN VOOR DE ARME ZIELEN IN HET VAGEVUUR:

Barmhartige Verlosser, Gij hebt gezegd:” Wees barmhartig, zoals mijn Hemelse Vader barmhartig is” ( Luc 6,36), we bidden U, neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart de arme zielen in het vagevuur, die U zo dierbaar zijn en de goddelijke Gerechtigheid voldoening schenken. Mogen de stromen van het Bloed en water, die uit uw barmhartig Hart spruiten, de vlammen van het vagevuur doven, opdat ook daar de macht van uw Barmhartigheid geprezen worden

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen neer op de zielen van het vagevuur. Omwille van het smartelijk lijden van onze Verlosser en omwille van de bitterheid die in deze uren zijn allerheiligst Hart vervuld heeft, toon uw Barmhartigheid aan degenen die onder uw gerechtige blik staan. We bidden U, wil op deze zielen enkel neerzien door de wonden van uw boven alles geliefde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, wiens goedheid en Barmhartigheid grenzeloos zijn. Amen.

geschreven door Willy ZEVENDE DAG


Jezus vraagt: “ Leid heden de zielen naar me toe, die mijn Barmhartigheid heel bijzonder vereren en verheerlijken. Deze zielen namen het meest aan mijn lijden deel en drongen het diepst in mijn geest door. Ze zijn levende weerspiegelingen van mijn barmhartig Hart. Deze zielen zullen in het komende leven met een bijzondere glans verschijnen, en geen enkele van hen zal in de hel gestoten worden. In het uur van hun dood zal Ik hen bijstaan.”


LATEN WE BIDDEN VOOR HEN 
DIE DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID VEREREN EN VERSPREIDEN:


Barmhartige Verlosser, wiens Hart enkel liefde is, neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart alle zielen die de grootheid van uw barmhartigheid vereren en verspreiden. Uitgerust met de kracht van God zelf, steeds op uw oneindige Barmhartigheid vertrouwend, overgegeven aan de Wil van God, dragen ze op hun schouders de ganse mensheid en bekomen voor haar onophoudelijk genade en vergiffenis van de Hemelse Vader. Mogen ze in hun ijver nooit verflauwen. Wees in hun doodsuur niet hun Rechter maar hun barmhartige Verlosser.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..

Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen, welke heel bijzonder uw ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke Barmhartigheid vereren en verheerlijken. In het Hart van Uw Barmhartige Zoon geboren, zijn ze als een levend evangelie: hun handen zijn vol van barmhartigheid en hun van vreugde overstromende ziel zingt u een loflied toe. We bidden U, milde God, toon hun uw Barmhartigheid naar de maat van de hoop en het vertrouwen dat ze op U stellen, opdat de belofte van de Verlosser vervuld worden: dat Hij degenen zal beschermen, reeds in dit leven en bijzonder in het uur van de dood, die het mysterie van uw Barmhartigheid vereren en verspreiden. Amen.


 geschreven door Willy  
ZESDE DAG

Jezus vraagt: “ Leid heden de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen naar me toe. Dompel ze in mijn Barmhartigheid. Ze zijn het meest gelijkvormig aan Mijn Hart en sterkten me in mijn smartvolle doodstrijd. Toen zag Ik ze als engelen mijn altaren bewaken. Over hen zal Ik stromen van genaden gieten, want enkel de nederige ziel, die geheel haar vertrouwen in Mij stelt, is in staat mijn gaven te ontvangen.”


LATEN WE BIDDEN VOOR DE KINDEREN EN DE NEDERIGE ZIELEN:


Barmhartige Verlosser, Gij hebt gezegd: “ Leer van Mij dat ik zachtmoedig en nederig van Hart ben” ( Matt 11,29). Neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart de zielen van de kleine kinderen en van hen die zachtmoedig en nederig geworden zijn. Zij verrukken de hemel en zijn het voorwerp van bijzonder welgevallen van de Hemelse Vader; ze zijn als welriekende bloemen voor de Goddelijke troon, waar God behagen schept in de geur van hun deugden. Maak dat deze zielen voortdurend in uw Hart verblijven en onophoudelijk de liefde en de barmhartigheid van God bezingen.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..Eeuwige Vader, blik genadig neer op de zachtmoedige en nederige zielen en op de zielen van de kleine kinderen, die het Hart van Uw Zoon bijzonder dierbaar zijn. Door hun eigenschappen zijn ze het meest aan Jezus gelijkvormig en bezitten daardoor onvergelijkelijke macht bij de Troon van God “ de Vader van alle Troost” ( 2 Kor.1,3). We bidden U, algoede Vader van Barmhartigheid, uit liefde tot deze zielen en omwille van het eerherstel dat ze U schenken, zegen de ganse wereld opdat we onophoudelijk uw Barmhartigheid mogen bezingen. Amen.VIJFDE DAG

Jezus vraagt: “ Breng heden de zielen van de ketters en de dwalende naar me toe en dompel ze in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Zij waren het die mijn lichaam en mijn Hart , de Kerk dus, gedurende mijn bitter lijden verscheurden. Als ze echter in de schoot van de Kerk terugkeren, genezen ze mijn wonden en ondervind ik troost in mijn lijden.”


LATEN WE BIDDEN VOOR HEN DIE DWALEN IN HET GELOOF:


Barmhartige Verlosser, Gij zijt de goedheid zelf en weigert niemand het licht als hij er U om smeekt. Neem alle ketters en allen die in het geloof dwalen in uw barmhartig Hart op. Breng hen door het licht van uw genade terug in de schoot van de Kerk. Laat hen altijd uw bescherming ondervinden en geef dat zij de onuitputtelijkheid van uw Barmhartigheid loven.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..

Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen van de ketters en van hen die dwalen in het geloof, en die verstokt, in hun fouten verhard, uw gaven misprezen en misbruikt hebben. Let niet op de hardheid van hun gemoed, maar op de liefde en het bitter lijden van uw Zoon, die zo vurig heeft gebeden “ opdat allen één zijn” ( Joh 17,21). Geef dat ze spoedig tot de kudde terugkeren en samen met ons uw Barmhartigheid eeuwig loven. Amen.

 geschreven door Willy 

VIERDE DAG 

Jezus vraagt: “ Leid heden naar me toe de heidenen en allen die me nog niet kennen. Gedurende mijn bitter lijden heb ik aan hen gedacht en hun latere ijver troostte mijn Hart. Dompel ze nu in de oceaan van mijn barmhartigheid.” 


LATEN WE BIDDEN VOOR DE HEIDENEN EN ONGELOVIGEN: 


Barmhartige Verlosser, Licht van de wereld, neem de zielen van alle heidenen en ongelovigen, die u nog niet kennen, in uw barmhartig Hart op. Moge het licht van uw genade hen verlichten, opdat ze samen met ons de heerlijkheden van uw barmhartigheid eeuwig mogen loven. 

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij….. 

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen neer op de zielen van de heidenen en ongelovigen, die U nog niet kennen. Ook zij zijn in het barmhartig Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, geborgen. Leid ze naar het licht van het evangelie, opdat het geluk, U te beminnen ook hen ten deel vallen. Maak dat ook zij die vrijgevigheid van uw barmhartigheid eeuwig mogen loven. Amen.
Jezus ik vertrouw op U.


DERDE DAG

Jezus vraagt: “ Leid vandaag alle trouwe en vrome zielen naar me toe en dompel ze in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Deze zielen sterken me op mijn lijdensweg. Ze waren druppels van troost in een zee van bitterheid.”

LATEN WE BIDDEN VOOR DE GELOVIGE CHRISTENEN:

Barmhartige Heiland, die de genadeschatten van uw Barmhartigheid overvloedig aan alle mensen schenkt, neem alle trouwe christenen op in uw barmhartig Hart en sluit niemand uit. We vragen het u omwille van de onbegrijpelijke liefde tot de Hemelse Vader, die uw Hart verteert.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..

Eeuwige Vader, zie met barmhartige blik op de trouwe zielen neer, die het erfdeel van Uw Zoon zijn. Door de verdiensten van Zijn bitter lijden, schenk hun uw zegen en omhul ze eeuwig met uw bescherming. Laat niet toe dat ze de liefde en de schat van de Heilige Geest verliezen, maar geef dat ze in verering met de engelen en heiligen uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven. Amen.TWEEDE DAG


Jezus vraagt: “ Leid vandaag alle priesters en kloosterzusters naar me toe en dompel ze in de afgrond van Mijn Barmhartigheid. Zij gaven me de kracht mijn bitter lijden te doorstaan. Als door kanalen zal Ik door hen Mijn barmhartigheid over de hele mensheid uitgieten.”


LATEN WE BIDDEN VOOR DE PRIESTERS EN KLOOSTERLINGEN:


Barmhartige Jezus, van wie al het goede komt, vermeerder de genade in de zielen van de priesters en kloosterlingen, opdat ze waardig en vol vertrouwen alle werken van barmhartigheid verrichten, door woord en daad hun naaste tot de Vader van Barmhartigheid in de hemel leiden en Hem in eeuwigheid de verheerlijking schenken die Hem toekomt.


Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..Eeuwige Vader, sla de ogen van uw barmhartigheid op de uitverkorenen in uw wijngaard, de priesters en de kloosterlingen, en laat hun de genade van uw zegen toekomen. Door de goedheid van het Hart van Uw Zoon, schenk hun licht en kracht, opdat ze de mensen op de weg van het heil leiden om met hen eeuwig uw grenzeloze Barmhartigheid te verheerlijken. Amen.
Paus Johannes-Paulus II heeft het verzoek van Jezus beantwoord. De Heer vroeg aan de  Heilige Faustina, een Poolse kloosterzuster in 1935, om Zijn Goddelijke Barmhartigheid aan heel de wereld bekend te maken. Eerst in het klooster, daarna aan de Kerk en aan de wereld. En om de zondag na Pasen in te stellen als de dag van de "Goddelijke Barmhartigheid."  Paus Johannes-Paulus heeft in het jaar 2000 gevolg gegeven aan dit verzoek van Jezus.


Zondag 12 april wordt dit feest in de Kerk gevierd.

Negen dagen vooraf kunnen wij ons voorbereiden door het mediteren van volgende noveen.De Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

EERSTE DAG

Jezus vraagt: “ Leid vandaag de hele mensheid naar me toe, bijzonder alle zondaars, en dompel ze in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Daardoor vermindert ge mijn bitterheid om de verloren zielen.”LATEN WE OM BARMHARTIGHEID BIDDEN 
VOOR DE GEHELE MENSHEID:


Barmhartige Jezus, uw verhevenste eigenschap is medelijden te hebben en vergiffenis te schenken. Let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat we stellen in uw oneindige goedheid. Neem ons allen op in uw Barmhartig Hart en stoot niemand af. We vragen het U om de liefde, die U met de Vader en de Heilige Geest verenigt.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij…..

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen op de hele mensheid neer, vooral op de arme zondaars, wier enige hoop het allerbarmhartigste Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus is. Door zijn smartelijk lijden, schenk ons Uw Barmhartigheid, opdat allen samen uw almacht in eeuwigheid mogen prijzen. Amen.

Vanaf vandaag "Goede Vrijdag" vindt U negen dagen na elkaar het gebed tot de Barmhartige Jezus.

Een woord uitleg bij de foto, en vooral bij de opdracht die deze eenvoudige kloosterzuster, aan wie Jezus regelmatig verscheen, van Hem ontving.

“De twee stralen uit Mijn Hart,betekenen het Bloed en het Water.De witte straal betekent het Water dat de zielen zuivert, de rode straal betekent het Bloed dat het leven is van de zielen.”

“Spoor alle zielen aan tot vertrouwen in de ondoorgrondelijke afgrond van Mijn Barmhartigheid! Hoe groter de ellende is van een ziel, hoe groter haar recht is op Mijn Barmhartigheid” 

“Geen enkele ziel zal gerechtvaardigd worden, zolang ze zich niet met vertrouwen wendt tot Mijn Barmhartigheid”

“Gij moet een volledig vertrouwen hebben in Mijn Goedheid, en Ik zal u alles geven wat gij nodig hebt. Ik maak Mij afhankelijk van uw vertrouwen. Hoe groter het vertrouwen is van een ziel, hoe meer zij verkrijgt.”

“De zielen met een onbegrensd vertrouwen, zijn Mij een grote vreugde, want in hen stort Ik de volle schat van Mijn genaden”.

“Maak een schilderij van de voorstelling zoals jij Mij ziet, met het onderschrift ‘Jezus , ik vertrouw op U!’

Ik beloof dat de ziel die deze afbeelding vereert, niet verloren zal gaan. Ik beloof ook de overwinning op haar vijanden reeds hier op aarde, maar vooral in het uur van haar dood. Ik zelf zal haar verdedigen als mijn eigen eer.” 

“Ik wens dat Mijn Barmhartigheid feestelijk gevierd wordt op de 1e zondag na Pasen. Op deze dag worden de uiterste diepten van Mijn Barmhartigheid geopend als toevlucht voor allen. Elkeen, die gebiecht heeft en deze dag de Heilige Communie ontvangt, beloof Ik niet alleen de vergeving van zonden, maar ook de straffen, die zij daardoor verdient hebben”. Ik verlang ook dat de gehele wereld deze genaden, zal kennen.”

JEZUS zei “spreek de wereld over Mijn Barmhartigheid. Verspreid deze Mijn Afbeelding, en de gebeden. Zij is een teken voor de laatste tijden. Vlucht naar de poort van Barmhartigheid. Daarna komt de dag van de Gerechtigheid.”

“deze Barmhartigheid is zo groot dat geen enkel verstand, of het van een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat zal zijn om haar te doorgronden…..”

“Ik verlang dat op de eerste zondag na Pasen , het Feest van Barmhartigheid wordt gevierd. Vraag aan Mijn trouwe dienaar, om op deze dag Mijn grote Barmhartigheid voor de hele wereld af te kondigen”

Paus Johannes Paulus II verkondigde op 30 April 2000; “De tweede zondag in de Paastijd zal vanaf heden in de hele Kerk Barmhartigheidszondag heten”. 

“Ik schenk de mensen een middel waardoor zij de genade kunnen komen putten aan de Bron van Barmhartigheid. Dit middel is deze afbeelding met het onderschrift;

“JEZUS, IK VERTROUW OP U! “ 
1 opmerking:

willyduvel zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.